Algemene voorwaarden MijnEnergieWens.nl

Algemene voorwaarden airco

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, open en direct. Lekker kort en duidelijk, zonder moeilijke woorden. Deze voorwaarden gaan specifiek over de koop, levering en installatie van je airco.

Goed om te weten: wil je na 14 dagen vanaf je moment van bestellen en binnen 14 dagen na installatie je systeem toch liever niet? Dan annuleren we je bestelling en/of halen we ‘m weer voor je weg. Daar vragen we wel een compensatie voor.

Laatst gewijzigd: 26 september 2023

1. Wie wij zijn en hoe je ons kunt bereiken

1. Hoi! Wij zijn MijnEnergieWens.nl. Als je ons wilt spreken, kan dat op de volgende manieren:

Bel ons: 085 - 3030838
Mail ons: info@mijnenergiewens.nl
Schrijf ons: Einsteinweg 7 6662PW te Elst

2. Je kunt ons bijna altijd bellen:

  • maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur
  • Klantenservice (algemene vragen) op 085 - 3030838

3. Handige nummers:

Ons KvK-nummer: 78145287
Ons btw-identificatienummer: NL861279293B01.


4. Definities

Voor ons is maar één definitie echt belangrijk: Klant. Koning. Maar om misverstanden te voorkomen, leggen we de rest van de definities uit deze voorwaarden ook even uit:

Jij (je, jou, jouw, u, uw):

de persoon aan wie wij de offerte uitbrengen.

Installatie:

het installeren, inclusief de voorbereiding, van de airco op de locatie, zoals vermeld in de offerte. Daar horen ook de eventuele aanvullende werkzaamheden bij die wij met jou hebben afgesproken.

Offerte:

De offerte die wij aan jou sturen voor de installatie van de airco.

Opleverrapport:

Het formulier waarmee de installateur de installatie controleert.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen jou en ons betreft de installatie van de airco. Deze bestaat uit de offerte, met eventuele bijlagen en de algemene voorwaarden, en is bindend na het geven van akkoord.

Prijs:

De totale prijs, met eventueel overige vergoedingen voor producten en/of diensten die jij aan ons verschuldigd bent, zoals in de offerte of overeenkomst staat.

Schouw:

Het technische onderzoek op afstand uitgevoerd vanuit ons kantoor of bij u op locatie om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen of en wat voor airco we kunnen installeren. Dit is in eerste instantie altijd digitaal. Bij twijfel kunnen we ook een schouw op locatie uitvoeren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Website: 

onze website met als URL www.MijnEnergieWens.nl.

Wij (we, ons, onze): 

MijnEnergieWens.nl Particulieren Koop B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 88561844, gevestigd te Einsteinweg 7 6662 PW Elst.

Airco: 

 een faciliteit, inclusief alle bijbehorende en onderliggende installaties, waardoor elektrische energie wordt geleverd voor het opladen van elektrische voertuigen.


Artikel 5: Offerte
5.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
5.2 Gebruiker kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat


Artikel 6: Contractduur
6.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
6.2 De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3 De wederpartij is verplicht om aan de gebruiker tijdig alle informatie te geven, die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Als de gebruiker de informatie niet tijdig heeft gekregen, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de door vertraging ontstane kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
6.4 Gebruiker is gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen, als er sprake is van een tussentijdse verhoging van (een) kostprijsfactor(en), met inachtneming van de toepassing zijn de wettelijke voorschriften. Dergelijke prijswijzigingen geven de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.


Artikel 7: Levering
7.1 De wederpartij zal ervoor zorgdragen dat gebruiker de locatie met de door hem – en door de eventueel ingeschakelde derden – gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
7.2 Alle door de wederpartij dan wel op verzoek van wederpartij door derden op de locatie ter beschikking gestelde zaken, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, water, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen, worden door gebruiker gebruikt voor rekening en risico van de wederpartij.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1 Geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
8.2 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de gebruiker veilig te stellen.
8.3 Wederpartij is gehouden te allen tijde medewerking te verlenen aan gebruiker wanneer, wegens het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, de geleverde zaken door gebruiker worden gerevindiceerd


Artikel 9: Betaling en incassokosten
9.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14dagen na factuurdatum mits een ander termijn schriftelijk is overeengekomen.
9.2 Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en de hoofdsom.
9.3 Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op gebruiker te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van een faillissement van gebruiker.
6.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
9.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente.
9.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij tevens verschuldigd alle (buiten-) gerechtelijke inningkosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.


Artikel 10: Aanvaarding en reclamatie
10.1 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten dienen onmiddellijk schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld.
10.2 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende zaken geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt de prestatie geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.
10.3 Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij de gebruiker heeft geklaagd.
10.4 De melding dient zodanig gedetailleerd te zijn dat gebruiker adequaat kan reageren. Wederpartij moet gebruiker in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
10.5 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor ontstane kosten integraal voor rekening van de wederpartij.


Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaringen
11.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.2 Indien de wederpartij, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige overeenkomst met gebruiker aansprakelijk is en gebruiker wordt door een derde ter zake aangesproken, zal de wederpartij gebruiker volledig vrijwaren en de schade vergoeden.
11.3 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4 De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 12: Beëindiging en annulering van de overeenkomst
12.1 Als de overeenkomst wordt verbroken door een oorzaak aan de zijde van de wederpartij, of als de overeenkomst door de wederpartij wordt geannuleerd, is de wederpartij verplicht alle door gebruiker gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen voor gebruiker vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst, te dragen.
12.2 Gebruiker is bevoegd zijn nakoming op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
• De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
• Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen is van omstandigheden welke goede gronden geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
• De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
• Indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.


Artikel 13: Overmacht
13.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort.
13.2 Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
13.3 Onder overmacht wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van gebruiker, van de door haar ingeschakelde derden of leveranciers of andere gewichtige reden aan de zijde van gebruiker.
13.4 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van opschorting of beëindiging
geleden of te lijden schade.


Artikel 14: Garantie
14.1 Wederpartij kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van gebruiker heeft voldaan.
14.2 Geen garantie wordt gegeven wanneer gebreken gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, door wederpartij of door derden.
14.3 Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw aren op het moment van levering of op zaken die door wederpartij zijn voorgeschreven dor dof namens hem zijn aangeleverd.
14.4 Geen garantie wordt gegeven op het keren en/of repareren van zaken van wederpartij.


Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle overeenkomsten tussen MijnEnergiewens.nl Particulieren Koop B.V. en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Doe de gratis dakscan en bereken binnen één minuut uw besparing!

  • Installatie binnen 2 tot 4 weken;
  • Bespaar gemiddeld zo'n  750,- per jaar;
  • Wij regelen alles ''Van A (t/m) Z'' voor u!